Aday Müşteri/Üye Aydınlatma Metni

ADAY MÜŞTERİ/ÜYE AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:


Barbaros Mahallesi Mor Leylak Sok. Andromeda C2 Blok Apt. No:2A/47 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 239811-5 sicil numarası ile kayıtlı olan UNOMOİ GİYİM AKSESUAR TİC. VE PAZARLAMA A.Ş.(“Şirket”)’dir.


2. Veri Kategorizasyonu:


Kimlik Bilgisi*Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti gibi (Bireysel Müşteriler), Firma ünvanı, firma çalışanlarının ad, soyadı gibi (Kurumsal Müşteriler)
İletişim Bilgisi*Ev/iş yeri/ cep telefon numaraları, e-posta adresi, şifre gibi
Hukuki İşlem VerisiYetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
Müşteri BilgisiTicari faaliyetler kapsamında gerçek kişi müşteri için üretilen müşteri numarası gibi
Müşteri İşlem BilgisiAda üye müşteriye ait şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında ürün ve hizmetlerimize yönelik elde edinilen kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işlem neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler


3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
 • https://unomoi.com/ site üyeliği kaydı oluşturma
 • https://unomoi.com/ site üyeliği tanımlama
 • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri portföyü oluşturma
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Ürün alımı sırasında üyenin bilgilerini yazarak zaman kaybedilmesinin önüne geçilmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi;
Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması


4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Şirket ortakları ve diğer yetkili çalışanlar
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri portföyü oluşturma
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Aday müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu olması
Tedarikçi (Avukatlar)
 • Uyuşmazlıkların çözümü için
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve müşteri bilgilerinin iletilmesi
 • Sipariş ve teslimatlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının e-posta aracılığı ile müşteriye gönderilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Yurtdışı Tedarikçi (Yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)
 • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Pr Firmaları
 • İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları
 • Şirket tanıtımının yapılması
 • Etkinlik / duyuru yayınlanması
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonlarının yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma, Saklama ve İmha Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta, saklanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda saklanan kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması veya ilgili yasal mevzuat gereği saklama süresinin sona ermesiyle, Şirket tarafından re ’sen güvenli ve tehlikesiz bir şekilde imha (yok edilme) edilecektir. Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

6. Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Alınan Tedbirler

Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.

Fiziki olarak iletilen kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesinde kilitli dolaplarda sadece yukarıda belirtilen yetkili kişilerin erişimine açık olarak saklanmaktadır. Detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası linkindeki “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

7. İlgili Kişiler ’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU linkinde yer alan “ Veri Sorumlusu Başvuru Form ”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Barbaros Mah. Mor Leylak Sok. Andromeda C2 Blok 2A/47 Ataşehir İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [KEP Adresi] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
X
Bize ulaşabilirsiniz. Kıyafet Öner